TC
İPEKYOLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
İLAN
1- Mülkiyeti İpekyolu İlçe Belediyemize ait aşağıda muhammen bedeli, geçici teminat miktarı belirtilen, İpekyolu İlçesi, Vali Mithat Bey (Tepebaşı Mahallesi), Gündüz 3. Sokak, Şehit Polis Ahmet ÇAM Parkı'nda Bulunan kapalı alanı 45 m2 - açık alanı 30 m2 olan toplam 75 m2'lik betonarme yapının Kafeterya/ Kitap İşyeri olarak işletilmek 5 YIL süre ile Kiraya Verilmesi İşi; 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle şartnameleri doğrultusunda ihaleye konulmuştur.
2- İhale aşağıda yazılı gün ve saate İlimiz Merkez İpekyolu üzerinde bulunan Belediye Encümeni toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
3- Gerekli bilgileri, İhale Şartnamesi Emlak ve İstimlak müdürlüğü ile Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde şartname bedeli ile temin edilebilir ve görülebilir.        
4- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için evraklarını 26/01/2018 Cuma günü saat 14.00'a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
          İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN
 a) Noter tasdikli imza sirküsü
 b) Kanuni İkametgahı veya adres beyanı,
 c) Vekaleten ihaleye katılacak istekliler adına vekaletname ve noter tasdikli imza sirküleri,
 d) Tüzel kişilerde yetki belgesi,
 e) Aşağıda yazılı miktarlarda geçici teminatını (Teminatını nakit olarak yatıracakların Mali Hizmetler Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekir.)
 f) İstekli ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
g) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç)
ğ) Emlak İstimlak Müdürlüğünden alacakları “Yer Görme Belgesi” ni, ibraz edeceklerdir.
h) Şartname bedel makbuzu.
I) İş deneyim ve yeterlilik belgesi
 5- Telgraf, Fax ve Telefonla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. (Evrakların tamamı asil veya noter tasdikli suret olacaktır.)
6- İhaleye katılan kişi ve firmalar ihale şartnamesini imzalamış ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
  7- İhale komisyonu 2886 Sayılı kanunun 29. maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  8- Bu ihalede en yüksek teklifi ihtiva eden teklif uygun tekliftir.
 
S.NO
 
İŞİN ADI
MUHAMMEN BEDELİ (AYLIK) (KDV HARİÇ)
 
GECİCİ TEMİNAT
 
İHALE GÜN VE SAATİ
 
 
 
 
1
V.Mithat Bey Mh. Gündüz 3.Sk. Şehit Polis Ahmet ÇAM Parkı'nda kapalı alanı 45 m2 - açık alanı 30 m2 olan top.75m2'lik yapının Kafeterya / Kitap İşyeri olarak işletilmek 5 YIL süre ile Kiraya Verilmesi İşi
 
 
 
 
2.000,00TL.
 
 
 
 
3.600,00TL.
 
 
 
 
26.01.2018-14:30
İLAN OLUNUR …..(Mühür)